مهارتهای دهگانه زندگی

 

 

 

مهارتهای دهگانه زندگی

   توانایی مقابله باهیجان ها

این توانایی فرد راقادر می سازد تا هیجانها را درخود ودیگران تشخیص دهد . نحوه ی تاثیر هیجان ها رابداند  و بتواند واکنش مناسبی درمقابل هیجان های مختلف نشان دهد. اگربا حالات هیجانی مثل غم وخشم یا اظطراب درست برخور نشود ، این هیجانات تاثیر منفی برسلامت جسمی وروانی خواهند گذاشت وبرای سلامت پیامد های منفی به دنبال خواهد داشت .

     توانایی حل مسئله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به نحو موثر تری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود .

   توانایی تصمیم گیری  

این توانایی به فرد کمک میکند سازد تا به نحو موثرتری درمورد مسائل زندگی تصمیم گیری نماید.اگر نوجوانان وجوانان بتوانند فعالانه درمورداعمالشان تصمیم گیری نمایند ،جوانب مختلف انتخاب هارا بررسی وپیامد هر انتخاب راارزیابی کنند ، مسلماً در سطوح بالاتر بهداشت روانی را فراخواهند گرفت .

     توانایی خود آگاهی

خود آگاهی توانایی شناخت خود وآگاهی از خصوصیات ،نقاط ضعف وقوت ،خواسته ها،ترس هاو انزجارهاست . رشد خود آگاهی به فرد کمک می کندتادریابدتحت استرس قراردارد یانه واین معمولاً پیش شرط روابط اجتماعی وروابط بین فردی موثر وهمدلانه است.

    توانایی همدلی

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند . همدلی به فرد کمک میکند تا بتواند انسانهای دیگر را حتّی وقتی با آنها بسیار متفاوت است ،بپذیرد وبه آنها احترام گذارد . همدلی روابط اجتماعی را بهبود میبخشد وبه ایجاد رفتارهای حمایت  کننده وپذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود .

  توانایی برقراری روابط بین فردی

این توانایی برایجاد روابط بین فردی مثبت و موثرفرد با انسانهای دیگرکمک می کند . یکی ازموارد ،توانایی برقراری روابط دوستانه است که در سلامت روانی اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

   توانایی تفکر نقاد

تفکر نقاد ،توانایی تحلیل اطلاعات وتجارب است . آموزش این مهارت ،جوانان راقادر می سازد تا دربرخورد با ارزش ها،فشار گروه ورسانه های گروهی مقاومت کنندواز

آسیب های ناشی از آن درامان بمانند .

     توانایی تفکر خلاق

این نوع تفکر ، هم به حل مسئله وهم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند .

با استفاده ازاین نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسئله وپیامد های هریک از آنها بررسی می شوند.ایمهارت فردرا قادر می سازد تا مسائل رااز ورای تجارب مستقیم خود دریابد وحتی زمانی که مشکلی وجود ندارد وتصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، باسازگاری وانعطاف بیشتری به زندگی روزمره بپردازند .

   توانایی برقراری ارتباط موثر

این توانایی به فرد کمک میکند تا بتواند بصورت کلامی یا غیر کلامی و متناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت ، خود را بیان نماید .بدین معنی که نظر ها ،عقاید،خواسته ها،

نیاز ها وهیجانات خود را ابراز وبه هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک وراهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی گرفتن از دیگران ، درمواقع ضروری،ازعوامل مهم یک رابطه سالم است .

    توانایی مقابله با استرس

این توانایی شامل شناخت واسترسهای مختلف زندگی وتاثیر آنها بر فرد است .شناسایی منابع استرس ونحوه تاثیر آن برانسان، فرد راقادر می سازد تا با اعمال وموضع گیری های خود، فشار واسترس راکاهش دهد .

 

شما اگه می خواین این مطالب روبه صورت نما یشی داشته باشین می تونین فایل زیر رو دانلود کنین .

مهارتهای دهگانه زندگی

رمزفایل : www.mortezajafari76.persianblog.ir

/ 0 نظر / 20 بازدید